WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

06-01-2014
STUDIUM PTWK: KURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY DLA ZAAWANSOWANYCH


26 – 27 kwietnia i 10 – 11 maja 2014 r.
(24 godziny lekcyjne)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa, w organizowanym po raz pierwszy, kursie poprawnej polszczyzny dla zaawansowanych.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd.
Zakładamy, że uczestnicy zajęć będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego, a warsztaty i ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny. W trakcie czterodniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.


W programie:

1. Wprowadzenie – określenie zakresu materiałów
2. „Test kompetencyjny” – krótki sprawdzian sprawdzający wiedzę
uczestników zajęć
3. Poprawność ortograficzna – problemy niespotykane

a) Pisownia wielkiej i małej litery (pisma prawne, urzędowe, techniczne)
b) Pisownia łączna i rozdzielna
c) Pisownia wyrazów z cząstkami obcymi i cząstką „nie”
d) Najnowsze zmiany w polskiej ortografii – odgórne (Rada Języka Polskiego) i oddolne (uzus językowy a norma językowa)
4. Poprawność interpunkcyjna – problemy niespotykane
a) Mniej znane zasady stosowania kropki
b) Mniej znane zasady stosowania przecinka
Przecinek w zdaniu pojedynczych
Przecinek w zdaniu złożonym współrzędnie i podrzędnie
Stosowanie przecinka przed spójnikami – zasady szczegółowe
Przecinek a cząstka „czy” – zasady szczegółowe
Inne znaki przestankowe (dwukropek, średnik, cudzysłów, łącznik, półpauza)
5. Zasady tworzenia i przestankowania skrótów i skrótowców
6. Odmiana nazw geograficznych, tworzenie wyrazów pochodnych
od nazw geograficznych
7. Odmiana skrótowców
8. Odmiana imion i nazwisk – polskich i obcych
9. Odmiana liczebników w tekstach użytkowych;
tworzenie konstrukcji rzeczownikowo liczebnikowych
10. Budowa zdania

a) Przyimki w konstrukcjach składniowych – przegląd najczęściej spotykanych konstrukcji, najczęstsze błędy w komunikacji użytkowej
b) Mniej znane zasady tworzenia związków składniowych z podmiotem szeregowym
c) Dopełniacz i biernik w polskich zdaniach oznajmujących i przeczących
d) Wieloznaczność czasowników a forma gramatyczna zdania (czyli dlaczego urzędnicy nie mogą oprzeć się o przepisy?)
e) Poprawne i niepoprawne zapożyczenia składniowe we współczesnej polszczyźnie
f) Skróty składniowe – zasady tworzenia, poprawność w stosowaniu skrótów
11. Składnia dla zaawansowanych
a) Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania
b) Zastosowanie imiesłowowego równoważnika zdania
c) Wtórne związki składniowe w tekstach użytkowych i prawnych
d) Paralelizm w budowie zdań złożonych
e) Szyk wyrazów w zdaniu prostym i złożonym
f) Schematy składniowe w zdaniach złożonych
12. Zagadnienia leksykalne
a) Paronimy, czyli wyrazy mylone
b) Błędne znaczenia wyrazów – czyli o wiodących proszkach do prania i spolegliwych politykach
c) Zmiany znaczeniowe w najnowszej polszczyźnie, czyli czy już można mówić o kondycji społecznej i filozofii gry w piłkę nożną
d) Moda w języku, czyli o kłopotliwych wyrazach natrętach
e) Zasady łączliwości leksykalnej we współczesnej polszczyźnie
13. Najważniejsze zasady stylistyczne w dobrej polszczyźnie
a) Cztery reguły dobrego stylu w tekstach użytkowych
b) Najczęstsze grzechy stylistyczne pism oficjalnych
c) Najczęściej popełniane błędy stylistyczne
Logika wypowiedzenia
Rozchwianie stylistyczne w zdaniu i tekście
Nominalizm tekstów
14. Budowa tekstu
a) Struktura zdania, akapitu, tekstu
b) Logika wypowiedzeń (struktura tematyczno-rematyczna zdania)
c) Szyk zdań – neutralny, rozwijający, nawiązujący
d) Akcent zdaniowy
e) Wskaźniki zespolenia w zdaniu i tekście
f) Elementy uspójniające tekst (stosowanie zaimków, leksyki, środków stylistycznych)
15. Poziom trudności w odbiorze tekstów złożonych – od tekstu
W. Pisarka do zadań komputerowych
16. Analiza tekstów należących do poszczególnych stylów użytkowych
polszczyzny
17. Dobre praktyki, czyli jak dziennikarze uzyskują spójność tekstów
18. Adiustacja tekstów, praktyczne zasady edytorskieSzkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych. Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte
i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej
i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem języka prawnego
i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.


 • Kurs (cztery spotkania – łącznie 24 godziny lekcyjne) odbędzie się w dniach: 26 – 27 kwietnia i 10 – 11 maja 2014 r.
  (soboty i niedziele) w godzinach 10:00 – 15:15


 • Zajęcia w Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje
  (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Koszt od osoby (za cztery dni zajęć) wynosi 930,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 22 kwietnia 2014 r. na załączonych formularzach

  Formularze do pobrania:
  KJPdZ 3 – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych kliknij
  KJPdZ 3 – Formularz zgłoszeniowy dla firm kliknij


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76
  kom. 606 75 75 29
  mail: ptwk@ptwk.pl
  www.ptwk.pl • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo