WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

30-12-2013
STUDIUM PTWK: KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO


Warsztaty językowe (nie) tylko dla urzędników:
jak pisać poprawnie i ułatwić komunikację pisemną z klientem

1 – 2 lutego 2014 r. (12 godzin lekcyjnych)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym kursie z kultury języka polskiego Warsztaty językowe (nie) tylko dla urzędników: jak pisać poprawnie i ułatwić komunikację pisemną z klientem.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmują się tworzeniem oficjalnych pism, zarówno w urzędach, jak i w firmach prywatnych.
W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia ortograficzne, fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne pomocne w konstruowaniu tekstów oficjalnych: zawiadomień, zaproszeń, wniosków, pism okolicznościowych, listów handlowych itd. Oprócz wiedzy teoretycznej proponujemy także całą gamę ćwiczeń poprawnościowych poświęconych tak formie, jak i treści pism oficjalnych (w tym komunikacji elektronicznej), co sprawia, że zajęcia przybierają charakter typowo warsztatowy.


W programie:

I. Wprowadzenie
1. Poprawność językowa a wizerunek instytucji.
2. Błędy językowe w piśmie – podstawowa klasyfikacja.
3. Rola nadawcy i odbiorcy w oficjalnej komunikacji urzędowej.
4. Jak bronić się przed błędami w pismach użytkowych.

II. Błędy w pismach oficjalnych – ortografia i interpunkcja
1. Kłopoty z zapisem – zagadnienia podstawowe:
a) pisownia wyrazów wielkimi i małymi literami,
b) wyrazy pisane łącznie, rozdzielnie i z łącznikiem,
c) pisownia wyrazów z cząstką „nie” oraz „by”.
2. Interpunkcja w pismach oficjalnych:
a) kropka,
b) przecinek,
c) pozostałe znaki interpunkcyjne
(dwukropek, średnik, cudzysłów, wykrzyknik),
d) interpunkcja w datach,
e) interpunkcja skrótów,
f) przenoszenie wyrazów – zasady ogólne i szczegółowe.

III. Budowa formalna pisma oficjalnego
1. Zasady tworzenia tekstów oficjalnych:
a) data,
b) dane nadawcy i odbiorcy,
c) nagłówek,
d) kształt formalny treści,
e) podział na akapity,
f) zakończenie.
2. Elementy wspólne w tekstach różnego typu.
3. Elementy swoiste w tekstach różnego typu.

IV. Odmiana wyrazów, tworzenie zdań w pismach oficjalnych
1. Trudne przypadki odmiany:
a) skrótowce,
b) imiona i nazwiska w pismach
(zasady odmiany, typy nieodmienne),
c) liczebniki,
d) przymiotniki,
e) rzeczowniki,
f) czasowniki.
2. Kłopoty z budową zdań w pismach oficjalnych:
a) błędy stosowania imiesłowów,
b) wtórne związki znaczeniowe w zdaniach,
c) źle dobrane orzeczenie w zdaniach złożonych,
d) szyk w zdaniach złożonych.

V. Słownictwo i stylistyka wypowiedzi oficjalnej
1. Wyrazy nadużywane, czyli moda językowa nie tylko w urzędzie.
2. Szablon w tekstach oficjalnych.
3. Słowa o błędnym znaczeniu.
4. Pleonazmy i tautologie.
5. Styl i stylistyka pism oficjalnych:
a) styl nominalny,
b) konstrukcje bezosobowe,
c) brak dostosowania stylistycznego do treści,
d) mieszanie konwencji stylistycznych.

VI. Spójność tekstów oficjalnych – logika wypowiedzi pisemnej
1. Spójność tekstu – zasady ogólne.
2. Spójność tekstu – zasady szczegółowe:
a) budowa akapitu,
b) kolejność prezentowanych treści,
c) wskaźniki zespolenia w tekście,
d) analiza formy i treści wypowiedzi oficjalnych.
3. Jak korzystać z dobrych rozwiązań
– ćwiczenia w pisaniu tekstów oficjalnych.
4. W roli redaktora – podstawy redagowania pism.


Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych. Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.


 • Kurs (dwa spotkania – łącznie 12 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:
  1 – 2 lutego 2014 r. (sobota i niedziela) w godzinach 10:00 – 15:15


 • Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Koszt od osoby (za cztery dni zajęć) wynosi 530,00 złotych brutto.
  Dla członków PTWK – 10 % zniżki.


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 27 stycznia 2014 r.
  Formularze w załącznikach.


  UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  (tel./fax (22) 850 34 76)
  kom. 606 75 75 29
  mail: ptwk@ptwk.pl
  www.ptwk.pl

 • Formularz zgłoszenia dla firmFormularz zgłoszenia dla firm
  Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnychFormularz zgłoszenia dla osób indywidualnych



  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo