WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

10-05-2016
SZKOLENIA FORUM: PRAWO AUTORSKIE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH I ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCHWarszawa, 23 - 24 maj 2016 r., godz. 9.30 - 14.30

Szkolenie prowadzi:
mec. Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”


Program szkolenia:
23 maja 2016 r.: PRAWO AUTORSKIE I - utwór, autorskie prawa osobiste i majątkowe, umowy, wynagrodzenia autorskie

I. Utwór

1. Utwór - przesłanki uzyskania ochrony prawnoautorskiej
2. Granice ochrony prawnoautorskiej
a. problematyka ochrony prawnej tematyki dzieł i koncepcji, m.in. pomysłów na kampanię promocyjną, reklamową, interfejsy stron internetowych, funkcjonalność programu komputerowego
b. ochrona całości utworu a ochrona jego poszczególnych elementów, w tym m.in. okładek, ilustracji, tytułów, nazw postaci literackich
c. utwory a dobra intelektualne należące do domeny publicznej
d. granice i zbieg reżimów prawa własności intelektualnej - prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ustawy o ochronie baz danych, kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z perspektywy działalności twórczej, naukowej, oświatowej
3. Kategoryzacja utworów i specyfika ochrony niektórych typów utworów, w tym programów komputerowych, dzieł multimedialnych, utworów audiowizualnych

II. Autorskie prawa osobiste
1. Ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych – istota, specyfika, czas trwania, podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw osobistych i osoby uprawnione do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy
2. Poszczególne kategorie autorskich praw osobistych
a. prawo do autorstwa, w tym problematyka plagiatu
b. prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem twórcy albo do udostępniania go anonimowo
c. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, w tym problematyka wprowadzania zmian do utworów oraz sporządzania opracowań cudzych utworów
d. prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
e. prawo do nadzoru autorskiego, w tym uprawnienie twórcy do zmian w utworze, wypowiedzenia umowy oraz odstąpienia od umowy w ramach realizacji nadzoru autorskiego
3. Szczególne regulacje dotyczące autorskich praw osobistych do programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych
4. Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych, w tym zagadnienie umownego ograniczenia wykonywania tych praw i ich zbywalności

III. Autorskie prawa majątkowe
1. Istota, zakres i czas trwania monopolu autorskiego
2. Problematyka korzystania z utworów
a. korzystanie z utworu a zapoznawanie się z utworem, w tym za pomocą środków elektronicznych
b. korzystanie z utworu a pomocnictwo i nakłanianie do eksploatacji utworów z punktu widzenia naruszeń praw autorskich
c. pola eksploatacji utworów, problematyka subpól/podziału pól eksploatacji, pola eksploatacji a zakres, cele korzystania z utworów
3. Wyczerpanie prawa do obrotu egzemplarzem utworu, w tym obrót używanym oprogramowaniem
4. Korzystanie z opracowań cudzych utworów, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

IV. Umowy autorskie
1. Umowy licencyjne, w tym licencje open source i creative commons, oraz umowy sublicencyjne
2. Umowy dotyczące niektórych sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym na gruncie znowelizowanych przepisów prawa autorskiego
3. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
4. Umowy o dzieło z klauzulami prawnoautorskimi
5. Umowy dotyczące własności egzemplarza utworu

V. Wynagrodzenie autorskie
1. Charakter prawa do wynagrodzenia autorskiego
2. Tytuły zapłaty wynagrodzenia autorskiego
3. Sposoby ustalania umownego wynagrodzenia autorskiego, w tym kwestia autonomii woli stron w tym zakresie
4. Wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne na gruncie nowelizacji prawa autorskiego
5. Ogólne zagadnienia dotyczące autorskich praw majątkowych w praktyce formułowania umów autorskich


24 maja 2016 r.: PRAWO AUTORSKIE II - dozwolony użytek, eksploatacja w Internecie, ochrona praw autorskich, ochrona praw do wizerunku

I. Dozwolony użytek utworów

1. Istota i funkcje dozwolonego użytku cudzych utworów
2. Dozwolony użytek osobisty a dozwolony użytek publiczny
3. Ogólne warunki eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku
4. Omówienie wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego z uwzględnieniem nowelizacji prawa autorskiego, w tym m.in.: prawo cytatu, dozwolony użytek szkolny, korzystanie z utworów w sprawozdaniach, dozwolony użytek utworów w działalności instytucji oświatowych, uczelni, instytutów badawczych, bibliotek, archiwów, muzeów, jednostek naukowych
5. Dozwolony użytek utworów osieroconych na gruncie nowelizacji prawa autorskiego
6. Problematyka dozwolonego użytku programów komputerowych
7. Wynagrodzenie autorskie z tytułu eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku

II. Eksploatacja utworów w Internecie
1. „Internetowe” pole eksploatacji utworów – charakterystyka form korzystania z utworów w Internecie z punktu widzenia kategoryzacji pól eksploatacji
2. Linkowanie do utworów a rozpowszechnianie utworów w sieci na gruncie prawa polskiego i orzecznictwa
3. Warunki legalności eksploatacji cudzych utworów w Internecie i korzystania poza siecią internetową z utworów pobranych z Internetu
4. Odpowiedzialność prawna za naruszenie praw autorskich w sieci internetowej
a. kategorie działań naruszających prawa autorskie – przykłady naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych, problematyka framingu, browsingu, przekazywania elektronicznych kopii utworów między internautami, naruszanie praw autorskich w systemach wyszukiwawczych
b. podmiot odpowiedzialny – problematyka odpowiedzialności dostawcy treści (content provider), dostawcy usług (service provider) i użytkowników końcowych
c. wyłączenia odpowiedzialności prawnej
- wyłączenia przedmiotowe – eksploatacja utworów na podstawie upoważnienia umownego, korzystanie z utworów w granicach dozwolonego użytku ustawowego
- wyłączenia podmiotowe – kategorie podmiotów wyłączonych z odpowiedzialności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie zwykłego przekazu (mere conduit), cachingu i hostingu, warunki wyłączenia odpowiedzialności
5. Prawo właściwe do oceny naruszeń praw autorskich w sieci, w tym oceny roszczeń z tytułu dokonanego naruszenia

III. Ochrona praw autorskich
1. Naruszenia autorskich praw osobistych
a. przykłady naruszenia autorskich praw osobistych – w tym problematyka plagiatu, pominięcia oznaczenia autorstwa utworów, bezprawnych modyfikacji utworów
b. roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych
c. podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń
d. odpowiedzialność karna związana z naruszeniem autorskich praw osobistych
2. Naruszenia autorskich praw majątkowych
a. przypadki naruszenia autorskich praw majątkowych – w tym bezumowna eksploatacja utworu a naruszenie warunków zezwolenia umownego na korzystanie z utworu
b. roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
c. odpowiedzialność karna związana z przestępstwami naruszającymi autorskie prawa majątkowe
3. Zabezpieczenie dowodów i roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich
4. Roszczenie o udzielenie informacji oraz udostępnienie dokumentacji mającej znaczenie dla dochodzenia ochrony autorskich praw majątkowych
5. Omówienie podstawowych zagadnień procesowych związanych z ochroną praw autorskich

IV. Ochrona prawna wizerunku
1. Wizerunek jako dobro osobiste – podstawa prawna i zakres ochrony, wizerunek a dobre imię człowieka, renoma przedsiębiorstwa, prawo do prywatności i inne dobra osobiste
2. Utrwalanie i rozpowszechnianie cudzego wizerunku – warunki legalności, eksploatacja wizerunku niewymagająca zgody uprawnionego, formy utrwalania i rozpowszechniania wizerunku
3. Umowy o eksploatację cudzego wizerunku – istotne postanowienia umowne, problematyka odwołalności dyspozycji prawnych dotyczących wizerunku i związanych z tym zabezpieczeń umownych
4. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa do wizerunku

Miejsce szkolenia: Warszawa - Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
W skład ceny szkolenia wchodzą: materiały, zaświadczenie, serwis kawowy oraz obiady

Cena szkolenia: 1.100 zł + 23 % VAT
Dla stałych Uczestników szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto
VAT zwolniony dla podmiotów finansujących szkolenia ze środków publicznych (oświadczenie)
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przysyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Pozostałe informacje o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl
UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
Oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo