WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

15-09-2015
SZKOLENIA FORUM: PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE


1. Prawo autorskie w Internecie
Warszawa - 29 września 2015 r.
Kraków - 15 października 2015 r.
Sopot - 18 listopada 2015 r.

2. Ochrona dóbr osobistych i prawa do wizerunku - MEDIA I INTERNET
Warszawa - 6 października 2015 r.
Sopot - 29 października 2015 r.

3. Prawo autorskie a oprogramowanie
Warszawa - 24 listopada 2015 r.

Szkolenia prowadzi:
Piotr Łada - prawnik, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie autorskim, prawie gospodarczym, prawie spółek i prawie karnym. Ekspert z zakresu prawa sztuki i kultury. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu prawa autorskiego. Autor artykułów eksperckich między innymi w „Rzeczpospolitej", „Gazecie Finansowej" i „Dzienniku - Gazecie Prawnej". W magazynie „Sztuka.pl" i kwartalniku „Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki.

Programy szkoleń:
1. PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

Prawo autorskie - wprowadzenie: źródła prawa
(ustawa prawo autorskie, konwencje międzynarodowe); podstawowe pojęcia IT a prawo autorskie (Internet, pola eksploatacji w Internecie, downloading, uploading); zakres obowiązywania ustawy prawo autorskie a Internet (właściwość prawa; właściwość sądu; lokalizacja serwera; przeznaczenie strony)

Utwór i twórca a oprogramowanie: twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu oprogramowania i sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www), wyłączenie dozwolonego użytku programów komputerowych, rodzaje licencji

Internet a prawo autorskie: zakres ochrony i możliwości wykorzystania utworów w sieci Internet, skutki prawne umieszczenia utworów na stronie www, ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci), strona www jako prawnie chroniony utwór (układ, layout, kolorystka)

Podstawy prawne wykorzystania utworów w sieci Internet: umowy licencyjne, dozwolony użytek utworów chronionych (prywatny, prawo cytatu, rozpowszechnianie w celach informacyjnych)

Prawo autorskie a ochrona wizerunku w sieci Internet: pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody, roszczenia

Wolne licencje i serwisy z tzw. contentem: idea wolnych licencji, open source a wolne licencje, wykorzystanie kodu źródłowego oprogramowania, najpopularniejsze wolne licencje (GNU, BSD), zasady i ryzyka związane z wykorzystaniem wolnych licencji, dokumentacja wykorzystania; serwisy z tzw. contentem: zasady korzystania serwisów z tzw. contentem (muzyka, film, grafika), zakres wykorzystania i ryzyka naruszeń,

Prawo autorskie a portale społecznościowe: regulaminy portali społecznościowych (m.in. Facebook) a prawo autorskie, zakres uprawnień portali i skutki umieszczenia utworu na utworu, możliwość wykorzystania utworów z portali

Linkowanie: pojęcie linkowania, ramy prawne linkowania w kontekście prawa autorskiego, rodzaje linkowania (m.in. deep link, frame, odesłanie), zasady zgodnego z prawem linkowania i ryzyka prawne

Naruszenie praw autorskich w sieci Internet: zakres naruszenia, rodzaje roszczeń, postępowanie w przypadku roszczeń osób trzecich, problematyka dowodowa2. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWO DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET

Dobra osobiste – wprowadzenie:
pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie: typowe przypadki naruszenia dóbr osobistych; przesłanki naruszenia dóbr osobistych; bezprawności działania; wyłączenie bezprawności i jej podstawy; ustalenie osoby odpowiedzialnej; odpowiedzialność za treści na portalach społecznościowych lub stronach www;

Środki ochrony dóbr osobistych w Internecie: środki ochrony typu niemajątkowego (oświadczenie, zaniechanie naruszeń, usunięcie skutków naruszeń); środki ochrony typu majątkowego (zadośćuczynienie); wysokość i podstawy ustalenia roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych; wielokrotne naruszenia;

Dobra osobiste a problematyka dochodzenia roszczeń: problematyka dowodowa naruszeń w Internecie; formułowanie żądań i roszczeń procesowych w pozwie; wezwania przed sądowe i ich treść; właściwość sądu i prawa; zabezpieczanie roszczeń na czas trwania procesu; wysokość opłat sądowych

Dobra osobiste a prawo prasowe: prawo do krytyki prasowej; odpowiedzialność wydawcy, redaktora naczelnego i dziennikarza; tajemnica dziennikarska; dobra osobiste w kontekście ochrony danych osobowych; swoboda wypowiedzi a dobra osobiste

Wizerunek jako dobro osobiste: pojęcie wizerunku; obowiązek uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku i jej rodzaje; przypadki braku obowiązku uzyskania zgody; roszczenia i odpowiedzialność3. PRAWO AUTORSKIE A OPROGRAMOWANIE

Podstawowe informacje:
źródła prawa (dyrektywa Rady EWG nr 91/250 z 14.05.1991 w sprawie ochrony programów komputerowych, umowy międzynarodowe TRIPS, konwencja WIPO), uregulowania dotyczące programów komputerowych w Polsce (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy art. 74 -772 ustawy a oprogramowanie jako tekst)

Status prawny oprogramowania: pojęcie oprogramowania i jego elementy, ochrona prawa autorskiego w dziedzinie IT (programy komputerowe, kod źródłowy, content, dokumentacja, strony internetowe, elektroniczne bazy danych, ochrona programów komputerowych jako rodzaju utworu tekstowego, multimedia, gry komputerowe, aplikacje), prawo autorskie a ochrona oprogramowania we własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty)

Twórca i przejście praw autorskich: oprogramowanie – prawa programistów, umowy o dzieło, utwory pracownicze, konkursy, rozwój oprogramowania, wspólna praca nad oprogramowaniem (współtwórczość), autorskie prawa osobiste twórców oprogramowania (integralność, oznaczanie autorstwa); zmiany/modyfikacje oprogramowania a twórczość zależna i prawa osobiste twórców, prawa twórców a wykorzystanie oprogramowania dostępnego w ramach wolnych licencji lub tzw. open source, dekompilacja - podstawy i skutki

Umowy dotyczące oprogramowania: podstawowe elementy umowy, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe a umowy licencyjne, zakres terytorialny i czasowy umów, prawo do korzystania z kodu źródłowego, tworzenia utworów zależnych lub udzielania dalszych licencji (sub-licencji), istotne postanowienia umowne (zakres odpowiedzialności, gwarancje, roszczenia, zakończenie obowiązywania umowy, postępowanie przed sądem lub w drodze arbitrażu, ciężar dowodowy, najczęściej spotykane błędy w umowach a pola potencjalnego sporu)

Eksploatacja oprogramowania: funkcja oprogramowania, pola eksploatacji specyficzne dla oprogramowania (prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii)

Miejsca szkoleń:
Warszawa - Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Kraków - Hotel CAMPANILE, ul. Św. Tomasza 34
Sopot - Hotel EUROPA, Al. Niepodległości 766

Cena jednego szkolenia: 520 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + obiad)
Godziny szkoleń - 9.30 - 14.30

Dla stały Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla szkoleń finansowanych ze środków publicznych - VAT zwolniony

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo