WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

21-05-2015
SZKOLENIA FORUM: ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA OSOBISTYCH I MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICHWarszawa - 22 czerwca 2015 r.Program szkolenia:
I. Prawa autorskie jako przedmiot ochrony prawnej
1. Autorskie prawa osobiste
a/ autorskie prawa osobiste na gruncie przepisów cywilnoprawnych
- prawa osobiste twórcy chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a dobra osobiste twórcy na gruncie kodeksu cywilnego
- ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych
- rodzaje praw osobistych i ich specyfika
b/ autorskie prawa osobiste na gruncie przepisów karnych
- prawa osobiste twórcy jako przedmiot ochrony karnej
2. Autorskie prawa majątkowe
a/ autorskie prawa osobiste na gruncie przepisów cywilnoprawnych
- rodzaje autorskich praw majątkowych i ich charakterystyka z punktu widzenia problematyki naruszeń praw
- prawo do eksploatacji utworu w formie pierwotnej lub w postaci opracowania, w tym autorskie prawo zależne
- prawo do wynagrodzenia autorskiego, w tym prawo do dodatkowego wynagrodzenia, wynagrodzenie wynikające z umowy a należne na podstawie licencji ustawowej
b/ autorskie prawa majątkowe na gruncie przepisów karnoprawnych
- specyfika przedmiotu ochrony prawnokarnej, w tym kontrowersje dotyczące wykładni pojęcia praw autorskich na gruncie przepisów karnych

II. Działania naruszające prawa autorskie
1. Działania stanowiące delikt cywilny
a/ czyny naruszające autorskie prawa osobiste, w tym plagiat, pominięcie oznaczenia utworu danymi twórcy, niedozwolone zmiany/przeróbki utworu, nierzetelne korzystanie z utworu, nieautoryzowane pierwsze upublicznienie utworu
b/ działania naruszające autorskie prawa majątkowe, w tym korzystanie z utworu bez zezwolenia uprawnionego a nienależyte wykonanie umowy autorskiej, eksploatacja utworu a zapoznawanie się z utworem, formy bezprawnego korzystania z utworów, w tym eksploatacja w Internecie
2. Działania stanowiące przestępstwo
a/ ogólne przesłanki uznania zachowania za czyn zabroniony pod groźbą kary
b/ przestępstwa naruszające autorskie prawa osobiste
c/ przestępstwa naruszające autorskie prawa majątkowe

III. Strona podmiotowa czynów naruszających prawa autorskie
1. Sprawca deliktu cywilnego, nakłaniający, pomocnik, poszkodowany
2. Sprawca przestępstwa, współsprawca, sprawca kierowniczy i polecający, podżegacz, pomocnik, pokrzywdzony
3. Znaczenie winy dla dochodzenia odpowiedzialności prawnej w związku z naruszeniem praw autorskich
4. Podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich

IV. Konsekwencje prawne naruszeń praw autorskich
1. Roszczenia cywilne z tytułu naruszenia praw autorskich, w tym roszczenia niemajątkowe i majątkowe, w szczególności odszkodowawcze
2. Sankcje karne związane z przestępstwami naruszającymi prawa autorskie, w tym kary i środki karne o charakterze majątkowym

V. Kwestie procesowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich
1. Zagadnienia procesowe w postępowaniu cywilnym - właściwość sądu, ciężar dowodu, przedawnienie roszczeń
2. Kwestie procesowe w postępowaniu karnym – tryb ścigania, postępowanie dowodowe, przedawnienie karalności

VI. Postępowania wpadkowe związane z naruszeniem praw autorskich
1. Postępowanie zabezpieczające – zabezpieczenie roszczeń, dowodów, sankcji karnych o charakterze majątkowym
2. Postępowanie w przedmiocie roszczeń o udzielnie informacji i udostępnienie dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych

Szkolenie prowadzi:
mec. Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”

Miejsce szkolenia: Warszawa - Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena jednego szkolenia: 520 zł + 23% VAT (szkolenie + materiały + obiad)
Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

VAT zwolniony dla podmiotów finansujących szkolenia ze środków publicznych (oświadczenie)
Pozostałe informacje o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo