WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

21-05-2015
SZKOLENIA FORUM: PRAWO AUTORSKIE I - UTWÓR, AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE, PRAWA MAJĄTKOWE, DOZWOLONY UŻYTEK


Warszawa - 15 czerwca 2015 r.Program szkolenia:
I. Utwór
1. Utwór - przesłanki uzyskania ochrony prawnoautorskiej.
2. Granice ochrony prawnoautorskiej:
- problematyka ochrony prawnej koncepcji, np. pomysłów na kampanię promocyjną, reklamową, interfejsy stron internetowych, funkcjonalność programu komputerowego,
- dobra intelektualne wyłączone z ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego,
- ochrona całości, części utworu a ochrona jego poszczególnych elementów, w tym okładek, ilustracji, tytułów,
- granice i zbieg reżimów prawa własności intelektualnej - prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ustawy o ochronie baz danych, kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z perspektywy działalności twórczej, naukowej, oświatowej (w tym eksploatacja znaku towarowego będącego utworem, wykorzystywanie renomy cudzego utworu i jego twórcy).
3. Kategoryzacja utworów i specyfika niektórych typów utworów, w tym programów komputerowych, dzieł multimedialnych, utworów audiowizualnych.

II. Autorskie prawa osobiste
1. Ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych – istota, specyfika, czas trwania, podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw osobistych i osoby uprawnione do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy.
2. Omówienie poszczególnych kategorii autorskich praw osobistych:
- prawo do autorstwa, w tym problematyka plagiatu,
- prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem twórcy
albo do udostępniania go anonimowo,
- prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, w tym problematyka wprowadzania zmian do utworów oraz sporządzania opracowań cudzych utworów,
- prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
- prawo do nadzoru autorskiego, w tym uprawnienie twórcy do zmian w utworze, wypowiedzenia umowy oraz odstąpienia od umowy w ramach realizacji nadzoru autorskiego.
3. Szczególne regulacje dotyczące autorskich praw osobistych do programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych.
4. Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych, w tym zagadnienie umownego ograniczenia wykonywania tych praw i ich zbywalności.

III. Autorskie prawa majątkowe
1. Istota, zakres i czas trwania monopolu autorskiego.
2. Problematyka korzystania z utworów:
- korzystanie z utworu a zapoznawanie się z utworem, w tym za pomocą środków elektronicznych,
- korzystanie z utworu a pomocnictwo i nakłanianie do eksploatacji utworów,
- istota i kryteria wyodrębniania pól eksploatacji,
- kategorie pól eksploatacji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, obrotu egzemplarzami utworów oraz innych form rozpowszechniania utworów,
- pola eksploatacji w praktyce formułowania umów autorskich, w tym zagadnienie subpól/dzielenia pól, pola eksploatacji a zakres korzystania z utworów,
- sublicencjonowanie utworów a cesja uprawnień licencyjnych.
3. Wyczerpanie prawa do obrotu egzemplarzem utworu, w tym obrót używanym oprogramowaniem.
4. Korzystanie z opracowań cudzych utworów, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Ogólne zagadnienia dotyczące korzystania z utworów na postawie licencji open source i creative commons.
6. Wynagrodzenie autorskie:
- charakter prawa do wynagrodzenia autorskiego,
- tytuły zapłaty wynagrodzenia autorskiego,
- sposoby ustalania umownego wynagrodzenia autorskiego, w tym autonomia woli stron w kwestiach wynagrodzenia a ryzyka prawne związane z przyjęciem różnych modeli wynagrodzenia,
- projektowane zmiany prawa autorskiego w zakresie dotyczącym wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.
7. Ogólne zagadnienia dotyczące autorskich praw majątkowych w praktyce formułowania umów autorskich.

IV. Dozwolony użytek cudzych utworów.
1. Istota i funkcje dozwolonego użytku cudzych utworów.
2. Dozwolony użytek osobisty a dozwolony użytek publiczny.
3. Ogólne warunki eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku.
4. Omówienie wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego, w tym w szczególności: prawo cytatu, dozwolony użytek szkolny, korzystanie z utworów w sprawozdaniach, dozwolony użytek utworów w działalności bibliotek, archiwów, muzeów, instytucji naukowych, oświatowych, ośrodków informacji oraz dokumentacji.
5. Projektowane zmiany prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku.
6. Problematyka dozwolonego użytku programów komputerowych.
7. Wynagrodzenie autorskie z tytułu eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku.

Szkolenie prowadzi:
mec. Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”

Miejsce szkolenia: Warszawa - Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena jednego szkolenia: 520 zł + 23% VAT (szkolenie + materiały + obiad)
Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

VAT zwolniony dla podmiotów finansujących szkolenia ze środków publicznych (oświadczenie)
Pozostałe informacje o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo