WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

07-11-2014
SZKOLENIA FORUM: REJESTRACJA OBRAZU I DŹWIĘKU


zasady i ograniczenia prawne fotografowania i filmowania z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych, danych osobowych i prawa własności, w tym praw własności intelektualnej.

Warszawa - 8 - 9 grudnia 2014 r.
cena szkolenia: 1.140 zł + 23%VAT (2 dni szkolenia + materiały + obiady)

Szkolenie prowadzą:
Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”.
Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy


Dzień I - 8 grudnia 2014 r.
I. Dobra osobiste człowieka i osób prawnych związane z utrwalaniem i rozpowszechnianiem rejestracji obrazu i dźwięku.
1. Wprowadzenie do tematyki dóbr osobistych człowieka i osób prawnych.
2. Wizerunek, głos, prywatność, cześć (godność, dobre imię, renoma), zdrowie, kult osoby zmarłej - omówienie poszczególnych dóbr osobistych.
3. Wizerunek a utwór przedstawiający wizerunek człowieka.
4. Wizerunek a maska artystyczna, artystyczne wykonanie i wideogram, w tym film zawierający utrwalenie wizerunku.
5. Głos człowieka jako dobro osobiste człowieka a fonogram zawierający rejestrację głosu.
6. Wizerunek a obraz rzeczy ruchomych lub nieruchomych.
II. Ochrona prawna wizerunku i innych dóbr osobistych związanych z eksploatacją wizerunku.
1. Podstawa prawna i zasady ochrony wizerunku.
1) ochrona na gruncie kodeksu cywilnego,
2) ochrona na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Utrwalanie wizerunku - aspekty techniczne (rejestracja fotograficzna, filmowa i pozostałe techniki utrwalenia) oraz uwarunkowania prawne.
3. Rozpowszechnianie wizerunku - podstawy prawne, formy i zasady eksploatacji
1) rozpowszechnianie na podstawie upoważnienia ustawowego, niewymagające zgody uprawnionego,
2) rozpowszechnianie za zgodą uprawnionego.
4. Zgoda uprawnionego na rozpowszechnianie wizerunku - zasady jej udzielania, treść oświadczenia woli uprawnionego, konstrukcja umów o korzystanie z wizerunku, kwestia odwołalności zgody, zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej uprawnionego za szkody spowodowane odwołaniem zgody.
5. Ochrona prywatności, czci, kultu osoby zmarłej w związku z utrwalaniem i rozpowszechnianiem wizerunku.
III. Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
1. Omówienie przypadków naruszeń wizerunku, prywatności i czci na przykładzie wybranych orzeczeń sądowych.
2. Roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
1) roszczenia niemajątkowe
2) roszczenia majątkowe
3. Czas trwania ochrony prawnej dóbr osobistych i przedawnienie roszczeń z tytułu ich naruszenia.
4. Zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem ochrony dóbr osobistych.
IV. Ochrona wizerunku na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków.
2. Konsekwencje prawne przetwarzania wizerunku z naruszeniem wymogów ustawy
o ochronie danych osobowych.

Dzień II - 9 grudnia 2014 r.
V. Ochrona prawnoautorska utworów zawierających rejestrację wizerunku lub głosu.
1. Zakres ochrony praw autorskich do utworów zawierających utrwalenie wizerunku lub głosu:
1) autorskie prawa osobiste,
2) autorskie prawa majątkowe.
2. Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich.
3. Podstawy prawne i zasady korzystania z cudzych utworów - licencje ustawowe/dozwolony użytek cudzych utworów, umowy z uprawnionymi (umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne).
4. Naruszenie praw autorskich - przykłady naruszeń i konsekwencje prawne.
VI. Ochrona praw pokrewnych do artystycznych wykonań, wideogramów i fonogramów zawierających utrwalenie wizerunku lub głosu.
1. Zakres praw pokrewnych do artystycznych wykonań, wideogramów i fonogramów.
2. Roszczenia z tytułu naruszenia praw pokrewnych do artystycznych wykonań, wideogramów i fonogramów.
VII. Ochrona prawna obrazu rzeczy.
1. Próba kwalifikacji prawnej ochrony obrazu rzeczy, w tym ruchomości i nieruchomości,
w szczególności posesji, budynków prywatnych i publicznych, kościołów, obiektów sportowych, muzeów i zbiorów muzealnych.
2. Ochrona rzeczy z tytułu prawa własności. Prawo własności a prawa na dobrach niematerialnych.
3. Ochrona prywatności i czci (dobrego imienia, renomy) w związku z rejestracją
i rozpowszechnianiem obrazu rzeczy.
4. Delikty nieuczciwej konkurencji związane z rozpowszechnianiem obrazu rzeczy.
5. Ochrona prawna obrazu rzeczy na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Kwestia swobody rozpowszechniania rejestracji rzeczy z punktu widzenia prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych.
7. Ograniczenia w rejestrowaniu i rozpowszechnianiu obrazu rzeczy na gruncie przepisów szczególnych, w tym ustawy o muzeach i rozporządzenia w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.
VIII. Zagadnienia podatkowe.
Zagadnienia podatkowe dotyczące umów o korzystanie z wizerunku, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne oraz umów licencyjnych na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w tym kwestie dotyczące podatku dochodowego i podatku VAT.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Dla stały Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

Godziny szkoleń: 9.30 - 14.30
UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych - wystawimy fakturę VAT - zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.
Formularze zgłoszeniowe oraz oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo